ระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ

ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นระบบดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและปริมาณงานให้กับเจ้าหน้าที่ นำการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เข้ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปใช้ในส่วนที่จำเป็น รวมทั้งมอบประสบการณ์การดูแลรักษาที่เหนือกว่าให้กับผู้ป่วย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับทางโรงพยาบาล

การทำงานของระบบ

ผลลัพธ์ที่ได้

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ระบบอัตโนมัติช่วยทำให้ขั้นตอนต่างๆง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดจำนวนงานเอกสาร ผ่อนเบาหน้าที่ของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่าย

จัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนถึงสถานที่หรืออาคารต่างๆ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

การดูแลรักษาแบบเจาะจงเฉพาะบุคคลและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความพึงพอใจและโอกาสในการกลับมาใช้บริการของผู้รับบริการนั้นสูงขึ้น

ตัวอย่างการใช้งาน

เรื่องราวความสำเร็จ